top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Happy Rider Company Oy
y-tunnus 3246566-2
Bulevardi 10 A 4
00120 HelsinkiKuka on rekisterinpitäjä?
Tämän rekisterin ylläpitäjä on Happy Rider Company Oy (Y-tunnus: 3246566-2), Bulevardi 10a4, 0130 Helsinki (”rekisterinpitäjä”)

Keiden tietoja rekisterissä on?
Tämän selosteen tarkoittamia rekisteröityjä ovat HRC Oy:n hallinnoiman OmaHevonen-palvelun käyttäjät ja asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

Mitä tietoja rekisteröidyistä kerätään?
Asiakkaiden ja tilaajien perushenkilötiedot: nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika ja –paikka, henkilötunnus ja kansallisuus;

Miksi henkilötietoja kerätään ja mihin niitä käytetään?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tuntea median lukijakunta ja tarjota sen myötä lukijoille parempi asiakakokemus. Lisäksi tietoja kerätään tarjottavan palvelun hoitamiseksi ja kehittämiseksi, muun muassa:
• hallinnolliset asiat: uutiskirjeen tilaaminen, asiakaspalvelutehtävät
• asiakastyytyväisyyden selvittäminen: palautekyselyt; HRC OY/ OmaHevonen
• lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitamiseen.

Rekisterinpitäjä ei käsittele rekisteröityjen henkilötietoja muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, tai jollei se ole välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Mistä lähteistä ja miten henkilötietoja kerätään?
Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi keräämme tietoja erilaisista informaatiota tuottavista järjestelmistä (tietojärjestelmät).

Kenelle tietoja voidaan luovuttaa?
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:
• lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa niitä tarvitseville tahoille, kuten veroviranomaisille sekä muille vastaaville viranomaisille;
• yhteistyökumppaneille, palveluntarjoajille ja IT-järjestelmien tuottajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta sen puolesta ja ohjeiden mukaisesti (esim. tietojärjestelmät, pankki, vakuutusyhtiö); ja
• tilaajan suostumuksella osapuolille, jota suostumus koskee. Kun henkilötietoja luovutetaan eteenpäin viranomaisille, yhteistyökumppaneille tai palveluntarjoajille, rekisterinpitäjä pyrkii aina varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Miten henkilötietoja käsitellään ja säilytetään?
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.
Rekisterinpitäjän hallussa oleviin henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi ja kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kuinka tietoja suojataan?
Rekisterinpitäjä pyrkii toteuttamaan tarkoituksenmukaiset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Kuinka pitkään kerättyjä henkilötietoja säilytetään?
Tilaajakannassa olevia tietoja säilytetään pääsääntöisesti asiakaspalvelusuhteen ajan. Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan, kun kymmenen (10) vuotta on kulunut viimeisimmästä asiakastapahtumasta, ellei tietojen tai osan niistä edelleen säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin taikka rekisterinpitäjän tai sen palveluksessa olevan oikeuksien turvaamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön takia. Mikäli rekisteröity peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen asiakassuhteen päätyttyä, poistetaan rekistereistä ne tiedot, joiden säilyttäminen ei ole lakien tai viranomaisten määräysten tai ohjeiden nojalla välttämätöntä.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?
Tilaajalla on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hallussa olevat henkilötiedot. Tilaaja voi pyynnöstä saada sovellettavan lain mukaisesti tarkastettavaksi omat tietonsa toimittamalla kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Samoin tilaaja voi milloin tahansa esittää pyynnön henkilötietojensa oikaisemiseksi, päivittämiseksi tai poistamiseksi rekisteristä. Tilaajalla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei välttämättä voida poistaa tai niiden käyttöä ei voida vastustaa tai rajoittaa. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. Tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Siirretäänkö henkilötietoja ulkomaille?
Tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen rajoissa Yhdysvalloissa sijaitseville HRC Oy:n palveluja tuottaville yrityksille. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin ja olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset lisätoimet, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.
 Keneen voin olla yhteydessä?
Mikäli haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi tai haluat lisätietoja tietoturva-asioista, voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojan yhteyshenkilöön: HRC Oy Hanni Tyry.
Tilaajalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli epäilet että rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojaseloste: Welcome
bottom of page